Raadsvergadering 15 oktober 2018

Omdat tijdens de vorige raadsvergadering de stemmen staakten bij een amendement van GL over het voorstel tot het vaststellen van het reglement over werkzaamheden en vergaderingen van de raad werd het amendement wederom in stemming gebracht; dit werd met een krappe meerderheid verworpen, waarna het voorstel met algemene stemmen unaniem werd aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering werd mevrouw Koene (GB) ontslagen als commissielid en werden de heren Bornebroek en Koekebakker (beide GB) beëdigd.

Diverse voorstellen werden met algemene stemmen unaniem aangenomen en gingen o.a. over begrotingswijziging RUD NHN 2018, geld uit de reserve Beschermd Wonen gebruiken voor verbeteren van het programma BW, Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019 en de regionale nota Bodembeheer.

Het voorstel om de subsidie voor 2019 van Theater de Kampanje met €300.000 te verhogen leverde een interessante en levendige discussie op. Zeker omdat er tevens een amendement van BB/PVV was ingediend met als strekking om het zakelijke deel van de dienstverlening van de Kampanje af te stoten en te laten vervullen door een Horecaexploitant. Als Stadspartij Den Helder hebben wij niet voor het amendement gestemd omdat de zakelijke dienstverlening, die in 2018 een positief resultaat laat zien, ondersteunend is aan de culturele dienstverlening en dus niet los van elkaar kunnen opereren. Na argumenten door diverse politieke partijen heeft BB besloten om het amendement in te trekken. Het voorstel is na stemming met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Tegen waren BVDH/PVV/Sen. P/GB en BB. De Stadspartij heeft wel voor dit voorstel gestemd, echter wel na het uiten van onze bezorgdheid en het verzoek aan de wethouder (Keur) om de gemeenteraad tijdig te informeren en nauwgezet te monitoren hoe de verbeteringen zich ontplooien.

Het gehele verhaal is terug te zien/horen op:

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/15-oktober/19:30

Na de reguliere agendapunten volgde er nog een ingediende motie, namelijk:

  • Schrappen urgentieregeling statushouders bij de toewijzing van woonruimten, ingediend door de PVV; Ook deze motie leverde veel debat en discussie op. De motie werd met 8 stemmen voor en 23 tegen verworpen. Voor waren PVV en vijf leden van BVDH;