Stadspartij Den Helder

Besluiten en Verslagen

De vergadering in de raadzaal wordt altijd in beeld en geluid uitgezonden.

Van alle vergaderingen worden opnames gemaakt die u via deze site kunt terugzien en/of -luisteren. Via de onderstaande knop kan je alle verslagen en opnames vinden.


Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Den Helder als het gaat om het besturen van de stad. Het is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad bepaalt hoe onze gemeente op hoofdlijnen moet worden bestuurd. En ook hoeveel geld waarvoor beschikbaar is. Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Later controleert de gemeenteraad of het college het ook heeft gedaan zoals de raad dat heeft bedoeld.

Om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen stellen de raadsleden zich actief op de hoogte van wat er in Den Helder speelt. Als het mogelijk is betrekken zij de bewoners (interactief) bij het maken van de beleidskaders. Ze onderhouden contact met de burgers, signaleren problemen en sturen de politieke agenda. De leden van de gemeenteraad worden om de vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van Den Helder gekozen.

De Helderse gemeenteraad vergadert in principe op de maandagavond om de 3 weken.
De commissies vergaderen (in principe op de maandag, dinsdag en woensdag) om de 3 weken.

Raadscommissie

Bestuur en Middelen

De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing;
 • openbare orde en (integrale) veiligheid (Brandweer- Politiezaken);
 • personeel en organisatie;
 • communicatie;
 • onderzoek en statistiek;
 • juridische zaken; financiën (inclusief Grondzaken);
 • economische zaken;
 • werkgelegenheid;
 • toerisme;
 • evenementen.


Raadscommissie

Maatschappelijke Ontwikkeling

De raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • welzijn;
 • sociale zekerheid;
 • volksgezondheid;
 • wijkgericht werken; onderwijs (inclusief volwasseneneducatie) kinderopvang;
 • sport- en jeugdzaken;
 • cultuur.

Raadscommissie

Stadsontwikkeling en Beheer

De raadscommissie Stadsontwikkeling en –beheer adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • ruimtelijke ontwikkeling;
 • centrumontwikkeling;
 • I.S.V. (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing);
 • volkshuisvesting;
 • verkeer;
 • stadsbeheer;
 • milieu;
 • energiezaken.