Home » Verslag raadvergadering 6 mei 2019

Verslag raadvergadering 6 mei 2019

Aan het begin van de vergadering deelt de voorzitter mede dat dhr. Hendriks (LOS) vanwege technische problemen bij de LOS ter plaatse opnames maakt. Bij de vraag of er iemand bezwaar tegen had werd negatief geantwoord.

Er waren vandaag vier afmeldingen, te weten: Mevr. van Driesten (SenP), Mevr. Pater (BVDH), Mevr. Vorstman (BVDH) en Dhr. Donkelaar (CU),

Er was één inspreker, te weten Dhr. P. Schaap, vrijwilliger van de Stichting Museumhaven. Zijn betoog ging dit keer niet over de plaatsing van het stadhuis op Willemsoord, maar over het indienen van een verzoek tot een raadgevend referendum hierover. Hij stelde in zijn betoog dat de redenen waarom het college deze aanvraag afwees niet legitiem, redelijk en integer waren. De voorzitter reageerde hierop met de opmerking dat er wel degelijk integer gehandeld was en dat zulke aantijgingen als een zware beschuldiging zouden worden opgenomen.

Bij de vaststelling van de agenda werd een amendement, ingediend door de VVD, bij agendapunt 9 toegevoegd, waarna deze werd vastgesteld.

Agendapunt 6 ging over het voorstel tot het (her)benoemen van twee leden van de Raad van toezicht van Stichting Meerwerf basisscholen. Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Ook de agendapunten 7 en 8, voorstel tot het ontslaan van de heren D. Gorter en M. Vermooten (beide SenP) als commissieleden en het voorstel tot wijziging van de naam van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst NHN in Omgevingsdienst NHN werden met unanieme stemmen aangenomen.

Bij agendapunt 9 werd als eerste het amendement, ingediend door de VVD en medeondertekend door o.a. de Stadspartij, behandeld. Na een toelichting van Dhr. R. Bruin (VVD) om het ontwerpbesluit (RB19.0028), met daarin de nieuwe Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2019 op één artikel te wijzigen. Dit amendement werd net als het hoofdvoorstel unaniem aangenomen.

Agendapunt 10 was zoals verwacht een punt waarover de standpunten van de oppositie en de coalitie ver uit elkaar lagen. Het agendapunt ging over het inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de locatie van het nieuwe stadhuis te Den Helder. Het college vraagt de raad om het houden van een referendum af te wijzen.

Na woordmeldingen door divers partijen, waarbij soms op de man werd gespeeld, werd het agendapunt in stemming gebracht. Zoals verwacht stemde de oppositie (PVV/GB/BB/D66/GL) tegen afwijzing en de coalitie (CDA/BVDH/VVD/CU/SenP/PVDA/SPDH) voor dit voorstel. De stemming luidde: 19 stemmen voor en 7 tegen.

De Stadspartij Den Helder stemde voor het afwijzen van dit voorstel, niet omdat we de kiezer willen negeren of tegen een referendum zijn, maar omdat wij van mening zijn dat ongeacht met welk voorstel je komt voor de situering van het gemeentehuis, er altijd wel een groep mensen tegen zal zijn. Verder dient er in dit langslepend dossier, welke al 20 jaar een splijtzwam binnen de gemeente en het politieke veld is, eindelijk eens een beslissing genomen te worden. Er moet nu echter volgens ons wel worden doorgepakt, zeker ook omdat er over 3 jaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel eens een heel andere politieke wind kan waaien waardoor de discussie waarschijnlijk weer opnieuw zal beginnen.

De voorzitter sluit hierna de vergadering.

Met dank aan Frank Loman