Home » Ontwerp omgevingsvisie Julianadorp

Ontwerp omgevingsvisie Julianadorp

Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer van 2 september 2019

Op 1 juli 2015 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aan. De wet treedt op 1 januari 2021 in werking. De gemeente is vanaf die datum dan ook verplicht om volgens de Omgevingswet te werken. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken, waarbij beleid meer in vroegtijdige participatie met de samenleving wordt opgesteld. De Omgevingsvisie Julianadorp vormt een gezamenlijk beeld van bewoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en diverse overheden over de toekomst van Julianadorp.  

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder is, onder de nieuwe Omgevingswet, verantwoordelijk voor vaststelling van deze visie en de inhoud hiervan. De omgevingsvisie geeft richting aan de acties van allerlei partijen in het gebied, waarvan de gemeente er slechts één is. 
Bewoners, ondernemers en allerlei initiatiefnemers krijgen onder de nieuwe Omgevingswet zoveel mogelijk ruimte voor eigen initiatieven. Bindende regels voor allerlei activiteiten in de fysieke leefomgeving zijn terug te vinden in het omgevingsplan, welke op basis van deze visie wordt opgesteld. 

De omgevingsvisie Julianadorp is een gezamenlijk toekomstbeeld, dat tot stand is gekomen door middel van de inbreng van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, belanghebbende  en professionals van de gemeente Den Helder en andere overheden. Op basis van de inbreng is een ontwerp omgevingsvisie samengesteld. De raadscommissie Stadsontwikkeling en beheer was over het algemeen redelijk tevreden over de hoofdlijnen zoals verwoord in de ontwerpvisie.

Vanaf december 2019 zal deze ontwerpvisie gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd, zodat eenieder in de gelegenheid wordt gesteld om eventuele bedenkingen hierover in te sturen. Wij zijn als Stadspartij heel erg benieuwd wat u als inwoner van Julianadorp hier nu van vindt en of u zich voldoende gehoord voelt?
Ontwerp-omgevingsvisie-Julianadorp
Vindt u iets over deze omgevingsvisie, laat uw stem dan horen.

Namens de commissieleden Stadsontwikkeling en Beheer van de Stadspartij

Nadine Gatowinas
Harrie van Dongen