Schriftelijke vragen aan het College over warmtenet aan Waterkeringsweg

Bij de Stadspartij zijn vanuit diverse kanten vragen binnengekomen over de pilot m.b.t. de aanleg van een warmtenet aan de Waterkeringsweg en de woningen welke daar achter zijn gesitueerd, waarop wij helaas geen antwoord hebben kunnen geven. Omdat de wethouder Wouters in de commissie SOB (Stads Ontwikkeling en Beheer) ook geen antwoord kon geven, stellen wij de vragen langs deze weg.

Als wij juist zijn geïnformeerd is er in het wijkplatform de Schooten gesproken over een pilot van Woningstichting, de HVC en de gemeente Den Helder om deze woningen te gaan verwarmen middels een z.g.n. warmtenet. De gasleidingen moeten daar toch vervangen worden en als ze van het gas af gaan dan hoeft deze vervanging niet meer plaats te vinden.
Wij hebben vanuit deze bijeenkomst begrepen, dat de kosten voorzichtig worden geraamd op € 105 miljoen.

De aansluitkosten per huishouden zouden zijn geraamd op € 1500 en overige kosten per huishouden zouden zo’n € 5000 bedragen.
Bij de huurhuizen wordt e.e.a. in de huur verdisconteerd en de koopwoningen mogen het waarschijnlijk zelf zien te financieren, net als bij het isoleren van de daken in de Schooten.

Wij hebben begrepen dat de stichting huurdersbelang niet blij mee is met deze hele gang van zaken. Zij hebben daarom een brief gestuurd naar de directie van de woningstichting en de raad van commissarissen. Zij vinden een warmtenet niet de oplossing, omdat het een dure oplossing is voor iedereen. Verder zetten zij grote vraagtekens bij de optie dat de energielevering wordt gekoppeld wordt aan de gasprijs, waardoor het steeds duurder zal worden en bij de uiteindelijke monopoly-positie van de HVC.  

Technisch gezien zouden zij ook vinden dat het hele verhaal niet goed onderbouwd is. Ook de houdbaarheid en betaalbaarheid zou onvoldoende onderbouwd zijn, aldus de stichting huurdersbelangen. Bij een eventueel akkoord zit men er voor 25 jaar aan vast en de koopwoningen zouden hierin mee moeten doen, omdat er geen gas meer zal zijn op deze locaties?

Omdat ook wij maar zeker ook de betrokkenen met een hoop vragen zitten en de gemeente Den Helder en het HVC mee participeert in de pilot, willen wij graag antwoord op de hierna volgende vragen:  

 1. Van verschillende partijen hebben wij vernomen dat de gemeente Den Helder met partners van plan is of reeds bezig is om in zijn geheel van het gas af te gaan. Enerzijds horen wij dat dit een (pilot)wijk is in de Schooten. Anderzijds horen wij ook dat het om heel Den Helder zou gaan?
 2. Wanneer denkt het college de Raad hierover te gaan informeren?
 3. We hebben vernomen dat de partijen met wie daarin samengewerkt wordt de Koninklijke Marine, woningstichting Den Helder, de HVC, stichting Woontij en de gemeente Den Helder zijn. Klopt dit?
 4. Heeft het college hierin reeds concrete plannen dan wel principe afspraken gemaakt?
 5. Wanneer denkt u de Raad hierover te gaan informeren?
 6. Op welke termijn verwacht het college dat er wordt aangevangen met het pilot project?
 7. Bent u het met ons eens dat we mensen niet zomaar, verplicht van het gas af kunnen halen?
 8. Vanaf welk moment is het de bedoeling van het college, dat de bewoners van deze huur- en koopwoningen daadwerkelijk worden betrokken bij deze plannenmakerij?
 9. Krijgen de betrokkenen ook daadwerkelijk inspraak, of wordt dit ze straks opgedrongen en hebben ze geen keuze?
 10. Wordt dit project nu al breder getrokken dan deze pilot, of wacht u eerst de uitkomsten af?
 11. Kunt u aangeven wat de werkelijke kosten per huishouding zullen zijn? Zo nee, waarom niet?
 12. Gezien de in te schatten kosten gaat het hier om bedragen die lang niet ieder huishouden kan opbrengen.
 13. Hoe denkt het college hier mee om te gaan, zonder dat deze betrokkenen in financiële problemen geraken?
 14. Is er door het college al nagedacht over een betaalbare financieringsmogelijkheid voor betrokkenen?
 15. Bent u het met ons eens dat als dit alles klopt wij kennelijk helemaal niets geleerd hebben van de ontstane onrust bij het “Project dak renovatie” in de Schooten?