Bouwplannen in Binnenstad en parkeernormen aanleiding tot vragen

Kop BeatrixstraatEr is en wordt veel verbouwd en gebouwd in de gemeente Den Helder. Dit legt een druk op bestaande parkeergarages en openbare parkeerplekken in de binnenstad en de ring daarbuiten in de buurt van woningen. Daarom heeft de Stadspartij Den Helder vragen over parkeren aan het College van B&W van Den Helder: Voor al die projecten geldt een parkeernorm of parkeren op eigen grond. Het is alleszins redelijk dat degenen die uitbreidingsplannen hebben (in en rond het centrum) meebetalen aan het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen, tenzij zij daarin zelf op eigen terrein kunnen voorzien. Daarbij kan een parkeerbijdragefonds een uitkomst bieden.

Er staan in het Stadshart 4 projecten op stapel De Zusters, Zoetelief en de Hofdame, tezamen goed voor 54 wooneenheden. Komt nog bij de Kamerheer waar het aantal appartementen voor ons op dit moment niet bekend is. Wel is bij ons bekend dat voor het merendeel van deze bebouwing geen parkeerplaatsen zijn op of eigen grond of op de openbare weg.

Wat is een parkeernorm?
Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn bij een bepaalde eenheid: voor woningen bijvoorbeeld kan een norm 1,7 parkeerplaats per woning zijn. Parkeernormen worden alleen gebruikt voor de berekening van de parkeervraag bij bouwaanvragen voor nieuwe ontwikkelingen of bij functiewijzigingen waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. De parkeernormen die in deze nota worden voorgesteld bieden houvast bij het bepalen van de benodigde parkeerruimte (de parkeereis) bij woningen, kantoren, winkels, etc. Het aantal aan te leggen plaatsen is afhankelijk van de grootte van de voorziening en de parkeernorm die bij die ontwikkeling hoort.

Volgens de Bouwverordening dient degene die een bouwaanvraag indient, dit aantal parkeerplaatsen in eerste instantie aan te leggen op eigen terrein.

Het gebruik van juiste parkeernormen draagt bij aan een gunstig leef- en woonklimaat: met voldoende parkeerplaatsen wordt parkeeroverlast voorkomen, en met een lager aanbod van plaatsen voor bepaalde functies kunnen mensen gestimuleerd worden tot een bewuster mobiliteitsgedrag en een andere vervoerwijze.

Sturing in het aanbod van parkeerplaatsen via parkeernormen kan daarbij een middel zijn.