Kwetsbare buurten

De Stadspartij is al jaren bezig om meer aandacht te vragen voor de problemen in de kwetsbare buurten in Den Helder en met name de Visbuurt.

Wij hebben de afgelopen jaren geprobeerd om deze problemen op de radar te krijgen bij dit college, maar ook bij het vorige. Daarvoor hebben wij regelmatig (schriftelijke) vragen gesteld, gesprekken met wethouders gevoerd en in het voorjaar van 2021 zelfs een enquête over de leefbaarheid in de buurt onder de inwoners gehouden. Uit deze enquête en gesprekken met inwoners hebben wij toen een rapport opgesteld met de uitkomsten hiervan en deze gedeeld met het college en de gehele raad.

In dit rapport komen de navolgende (actuele) problemen in de visbuurt naar voren;

Verkeersonveilige situaties: Er doen zich vanwege de onoverzichtelijke regelgeving binnen deze buurt een aantal verkeersonveilige situaties voor waardoor wij van mening zijn dat er een betere verkeersregulering en de daarbij behorende handhaving moet plaatsvinden om dit probleem op te lossen.

Zwerfafval: Doordat er nog steeds geen sprake is van voldoende beschikbare ondergrondse containers neemt de stroom zwerfafval nog steeds toe; Door bij de HVC aan te dringen op de versnelling van het proces van plaatsing van ondergrondse containers komt hier wellicht een einde aan.

Kamerverhuur en huisjesmelkers: Met de zelfbewoningsplicht is een stap gezet om malafide praktijken aan banden te leggen. De constatering is echter dat er opkopers en investeringsmaatschappijen zijn die wel de panden opkopen, maar deze leeg laten staan of toch illegaal verhuren (zonder deze op te knappen), waardoor de buurt er armoediger uit gaan zien. Verder is het alarmerend te noemen dat het aantal B&B ’s in deze buurt als paddenstoelen uit de grond schieten. Volgens ons is daar toch ook echt een vergunning voor nodig. Aan de andere kant zijn er ook aannemers (zoals de firma van Weel) die oude panden in de buurt opkopen, deze netjes renoveren en ze dan voor redelijke prijs verhuren. Het is volgens ons zaak om de zelfbewoningsplicht, waarop volgens ons nagenoeg niet gehandhaafd wordt, misschien eens te evalueren. Misschien moet er meer aandacht komen om bijvoorbeeld met aannemers, die wel netjes in de kwetsbare buurten willen investeren een convenant af te spreken.

Maatschappelijke organisaties: Een ander groot probleem is de toename van het aantal “maatschappelijke” organisaties die kwetsbare personen opvangen (als business model) zoals bv. DnoDOEN en Beacura. Uiteraard verdienen ook deze kwetsbare personen onderdak, maar om deze nu in de kwetsbare buurten te concentreren is volgens ons een stap in de verkeerde richting en komt de leefbaarheid, door bijvoorbeeld overlast, in die buurten zeker niet ten goede.

Gelukkig zijn er ook nog goede ontwikkelingen te melden; zo is de nieuwe wijkmanager volgens de inwoners goed benaderbaar en aanspreekbaar in de buurt en is ze ook regelmatig fysiek aanwezig, waardoor de inwoners haar kunnen aanspreken op de problemen die zich in de buurt voordoen.

Wij als Stadspartij zijn blij dat het thema kwetsbare buurten eindelijk op de agenda staat en hopen dat er in ieder geval iets gedaan kan worden aan de leefbaarheid in de kwetsbare buurten.

Stadspartij Den Helder