Home » Voorwoord van de lijsttrekker & speerpunten

Voorwoord van de lijsttrekker & speerpunten

Peter ReendersDe Stadspartij Den Helder is een échte lokale partij. Wij hoeven geen rekening te houden met opgelegde standpunten van een landelijke partij. De Stadspartij Den Helder is onafhankelijk en dat is een groot voordeel! Want als lokale partij kunnen wij helemaal zelf bepalen wat goed is voor onze stad en haar burgers. Waarbij ons bestuur, onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad en onze leden nauw samenwerken, altijd met een luisterend oor voor de Helderse samenleving.

Hierna treft u de belangrijkste speerpunten aan van ons verkiezingsprogramma. Ik kan u nu al vertellen dat er speerpunten bij zijn die wij niet zullen loslaten, mochten wij meedoen aan de onderhandelingen voor een nieuwe wethouderploeg. Deze punten zijn: het nieuw te bouwen stadhuis (niet doen!) en gratis parkeren in de binnenstad (wel doen!).

Vele burgers van onze stad vinden dat zij geen invloed hebben op de politiek na de verkiezingen. Wij als Stadspartij Den Helder vinden dat u daarin gelijk heeft en daarom zijn wij voor het meer betrekken van ù als burger bij de besluitvorming, ook tussen de verkiezingen in.

Daarom roep ik u als kiezer op om allemaal te gaan stemmen op 19 maart. Kies niet voor de gevestigde coalitiepartijen, want dan krijgen we nog meer van hetzelfde. Onze stad moet vooruit. Er moet een nieuwe frisse wind gaan waaien in politiek Den Helder. Daarom ben ik graag uw lijsttrekker en ga op woensdag 19 maart vanzelfsprekend stemmen op de Stadspartij Den Helder. U toch ook!

Peter Reenders

Speerpunten

1.      Behoud huidig stadhuis

Nieuwbouw van een stadhuis is in deze tijd volkomen onverantwoord. Zes redenen die dit onderbouwen:

 1. De gemeentelijke herindeling. Tussen nu en tien jaar is het onzeker of Den Helder het centrum zal zijn van een nieuw te vormen gemeente. Als Den Helder wel de kern is dan voldoet het Helderse stadhuis, zoals dat nu op de tekentafel ligt, niet aan de eisen van die nieuwe en grotere gemeente.
 2. We bevinden ons in financieel onzeker vaarwater. Het inwonertal van Den Helder loopt terug; Rijk en Provincie bezuinigen en de Helderse binnenstad is niet op orde. Dan getuigt het van grootheidswaanzin om een nieuw stadhuis te willen bouwen.
 3. Nieuwbouwprojecten in opdracht van gemeenten zijn berucht om hun enorme kostenoverschrijdingen. Den Helder kan zich zo’n financiële strop absoluut niet veroorloven.
 4. Bij uit de hand lopende bouwkosten zijn alle inwoners van Den Helder het kind van de rekening. De gemeentelijke belastingen en heffingen zullen stijgen en zwaarder drukken.
 5. Behoud en verbouw van het huidige stadhuis is voor de komende 10 jaar minimaal 800.000 euro per jaar goedkoper dan nieuwbouw.
 6. De beoogde locatie voor nieuwbouw bij het NS-station heeft geen nieuw stadhuis nodig. De Stadspartij Den Helder beseft terdege dat deze plek in het centrum opgeknapt moet worden.
 7. De stadsontwikkelaar Zeestad heeft hiervoor een budget van 7 miljoen euro beschikbaar. De Stadspartij vindt dit meer dan voldoende.

2.      Sociale voorzieningen

Vanaf 2015 krijgt de gemeente Den Helder de verantwoordelijkheid bij het verdelen van rijksbudgetten voor de sociale voorzieningen, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg en de Re-integratie en delen van de AWBZ zoals begeleiding ouderen en gehandicapten of mensen met psychische problemen.
Deze overheveling van taken en verantwoordelijkheden gaat gepaard met enorme bezuinigingen. Minder geld voor meer sociale taken!
De Stadspartij Den Helder staat voor een rechtvaardige en eerlijke verdeling van het geld.
Structurele aanpak is van groot belang:

Stap 1: Een tijdige en zorgvuldige voorbereiding zodat geldstromen terecht komen waar ze het meest nodig zijn.

Stap 2: De indicatie voor persoonlijke zorg ( onderdeel van WMO) wordt kleinschalig en wijkgericht opgezet met zo min mogelijk managementkosten (overhead), zodat de gelden maximaal ten goede komen aan de voorzieningen waarvoor ze zijn bedoeld.

Stap 3: Onafhankelijke en deskundige personen nemen de indicatie ter hand. Onafhankelijk betekent geen direct belang hebbend bij zorgaanbieders.
Er moet zorgvuldig worden afgewogen welke professionele zorg, er in het belang van de zorgaanvrager, naast vrijwilligerswerk en mantelzorg nodig is.

Stap 4: De onafhankelijke indicatiesteller zal de zorgaanvrager in contact moeten brengen met de juiste zorgaanbieder(s).
De indicatiesteller bewaakt tevens de geleverde zorg en het budget.

 1. Prioriteit voor de Stadspartij is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen sociale omgeving.
 2. Betaald werk geeft voldoening en eigenwaarde.
  Daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen – ongeacht hun leeftijd – deelnemen aan het arbeidsproces.
 3. Scholing en stage op maat moeten worden gestimuleerd om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

3.      Werkgelegenheid en toerisme

De Stadspartij Den Helder wil de economische motor van de stad verder aanjagen. Stilstand verlamt de economie, te veel regels blokkeren de bedrijvigheid. Ook op dit gebied wil de Stadspartij belangrijke stappen zetten:

Stap 1: Nieuwe bedrijven binnenhalen door een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsklimaat te creëren. Bestaande ondernemingen moeten hier ook van kunnen profiteren.

Stap 2: Participatie van Helderse ondernemers in de bestuurlijke besluitvorming.

Stap 3: De aanbesteding van grote projecten zo organiseren dat Helderse ondernemers, vakmensen en arbeidskrachten het uitvoerende werk ter hand kunnen nemen.

Stap 4: Het bedrijfsleven de ruimte geven voor nieuwe investeringen in het toerisme.

Stap 5: Het vestigingsklimaat in Den Helder zo inrichten dat mensen hier graag willen werken én wonen. Er zijn genoeg aantrekkelijke en betaalbare woningen.

4.      Jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nu trekken te veel jongeren voor hun studie en loopbaan weg uit Den Helder. Daarmee verliest de stad veel talent. De Stadspartij maakt zich er sterk voor om jeugd in Den Helder te houden. Dit willen wij bereiken door:

 1. Goed onderwijs op alle niveaus, aansluitend op de vraag vanuit het bedrijfsleven.
 2. Stimuleren van ondernemers en bedrijven om Helderse scholieren een stageplaats aan te bieden.
 3. Luisteren naar de wensen van jongeren: jongerenparticipatie.
 4. Sport voor alle jongeren en indien nodig betaalbaar maken via het jeugdsportfonds.
 5. Een aantrekkelijke en veilige ruimte in elke wijk waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.
 6. Voldoende en betaalbare woonruimte voor jongeren in elke wijk.

5.      Gratis parkeren en binnenstad opknappen

Parkeermeters jagen consumenten de binnenstad uit.
Daarom wil de Stadspartij Den Helder gratis parkeren in de vorm van blauwe zones en een gratis ontheffing van bewoners van de binnenstad en de omliggende straten.

Aantrekkelijk, divers en verzorgd. Zo dient de binnenstad te zijn, dat moeten we concreet maken. Dit is de enige overlevingskans voor het centrum.

Het huidige winkelbestand in de binnenstad is te groot. Bovendien zijn zwaartepunten ‘aan de wandel’ in het winkelgebied. Daarnaast worden nieuwe winkelpanden gebouwd. Met deze verkaveling schiet de stad niets op. Kijk maar eens hoeveel winkels er leeg staan. Dit werkt alleen maar verloedering in de hand.

De Stadspartij Den Helder wil dat een nieuw stadsplan gemaakt wordt voor de verpauperde gebieden in de binnenstad.

Dit plan moet in de komende raadsperiode 2014-2018 uitgevoerd worden.

6.      Burgerparticipatie

De Stadspartij Den Helder constateert dat de burger de politiek niet meer serieus neemt. De oorzaak ligt bij de politiek zelf, die heeft de burger de afgelopen jaren niet serieus genomen. Er was sprake van schijnparticipatie en schijninspraak.

Er moet iets veranderen. De burgers moeten ook tussen twee verkiezingen door hun stem kunnen laten horen. Burgers moeten zelf mee kunnen beslissen over zaken die hen direct raken in hun woonomgeving of bij grote financiële projecten die de hele stad Den Helder en haar inwoners aangaan. De Stadspartij wil dit bereiken door:

 1. De burger meer te betrekken bij een gedegen besluitvorming.
 2. Raadsleden de vinger aan de pols te laten houden. Ze moeten weten wat er speelt en leeft onder de burgers.
 3. Het houden van een volksraadpleging (referendum) bij beslissingen over grote en gevoelig liggende projecten.

7.      Rechtvaardig en verantwoord subsidiebeleid

Het huidige subsidiebeleid staat onder druk door bezuinigingen. Subsidieverstrekking zal dan ook geen vanzelfsprekendheid kunnen zijn. De Stadspartij Den Helder wil het subsidiebeleid onder de loep nemen om te komen tot een evenwichtig en rechtvaardig beleid.

De invoering van “prestatiecontracten” kan hierin een eerste stap zijn. De Stadspartij Den Helder stelt zich op het standpunt dat er in beginsel geen subsidie wordt verstrekt aan organisaties die zelf de lasten moeten kunnen dragen.
Een evenwichtiger en te rechtvaardigen verdeling van subsidiegelden kan alleen bereikt worden door:

 1. Invoering van “prestatiecontracten” voor subsidiegebruikers.
 2. Verplichte verantwoording op basis van de afgesproken “ Prestatiecontracten”.
 3. Evalueren van het totale subsidiebeleid.

8.      Verantwoord begroten met ruimte voor burgerbegroting

De Stadspartij Den Helder vindt de huidige gemeentebegroting flinterdun en te risicovol. De risico’s zitten voornamelijk in de garantiestellingen aan partijen waarmee de gemeente betrekkingen onderhoudt, de zogeheten verbonden partijen. Deze kunnen voor een groot deel financieel niet of nauwelijks op eigen benen staan zoals: bijvoorbeeld Willemsoord BV.
Ook prestigieuze projecten zoals: bijvoorbeeld de nieuwbouw van het stadhuis, de verplaatsing van de schouwburg en de verhuizing van de bibliotheek vormen een financieel risico.

De gemeentebegroting zal anders opgesteld moeten worden door:

 1. Hoogmoedswaanzin als verleden tijd te beschouwen en realisme als tegenwoordige tijd.
 2. Geen risicovolle leningen aan te gaan.
 3. Geen garantstelling te geven aan risicovolle projecten.
 4. Afscheid te durven nemen van verbonden partijen die zelfstandig niet levensvatbaar zijn.
 5. Burgerparticipatie in te voeren bij het opstellen van de begroting.
 6. Gezond verstand te gebruiken, dit is de enige weg die leidt tot een financieel solide gemeente.

9.      Den Helder moet zijn naam eer aan doen: schoon, Goed onderhouden en onkruidvrij

De Stadspartij Den Helder eist:

 1. Verzorgd openbaar groen, minimaal op basisniveau en zichtbare verbetering.
 2. Stimulering van bewustwording van alle inwoners van Den Helder dat je een schone en goed onderhouden stad alleen samen kunt bereiken.
 3. Een reëel plan plus budget om de stad te ontdoen van rommel en zwerfvuil. Snel herstel van beschadigingen binnen de openbare ruimte voorkomt grotere schades. Een goed hulpmiddel voor de vraag om onderhoud en herstel is de app Makkelijk Melden of de app Buiten Beter.

10.    Ontwikkeling van de haven

De haven is één van de motoren van de Helderse economie. De haven biedt veel mogelijkheden voor werkgelegenheid, die moeten wij maximaal benutten en uitbreiden door:

 1. De Noordoost-variant van de haven zo snel mogelijk te realiseren dit biedt werkgelegenheid en verlost de stad van het TESO verkeer.
 2. Het havengebonden bedrijventerrein aan het Noord Hollands-kanaal zo snel mogelijk te realiseren.
 3. Het civiel/militair medegebruik van de marinehaven te optimaliseren en te stimuleren dat het bedrijfsleven hierin kan participeren en meefinancieren.
 4. De regelgeving voor de havenontwikkeling soepel te hanteren, uiteraard binnen het kader van de wetgeving.
 5. Alle kansen die de haven Den Helder biedt optimaal te benutten: defensie, offshore, koopvaardij, visserij en toerisme.
 6. Maximaal gebruik te maken van de combinatie van haven en luchthaven in onze gemeente. Dit biedt Den Helder dé kans om uit te groeien tot Offshore haven nr. 1 aan de Noordzeekust.

Voor vragen en/op opmerkingen kunt u terecht op onze contactpagina

Bronvermelding foto van Ontdek Den Helder