Home » Gaan voor Den Helder

Gaan voor Den Helder

Begroting 2015: ‘Den Helder tot bloei brengen’
“2015 wordt in veel opzichten een jaar van verandering en vernieuwing. De gemeente krijgt er veel taken bij op het gebied van werk en inkomen, jeugd en zorg. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren met het beschikbare geld, zal de gemeente samen met organisaties én inwoners van Den Helder anders gaan werken. Dit is een pittige uitdaging voor alle betrokkenen, maar  tegelijkertijd biedt het veel kansen. Het college gelooft in de kracht van Den Helder om die kansen te benutten. Voor 2015 is het gelukt een sluitende begroting op te stellen waarin 4 miljoen ruimte is gemaakt voor investeringen in de stad én in de mensen.”

Investeringen
De investeringen zijn  erop gericht de stad aantrekkelijker te maken en mensen in hun kracht te zetten. Wat de stad betreft richt de aandacht zich op beter onderhoud, goede voorzieningen en beter groen. Door daarnaast te investeren in bijvoorbeeld re-integratie en volwasseneneducatie wil het college de inwoners van Den Helder helpen hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Mensen die om wat voor reden dan ook niet in een betaalde baan aan het werk kunnen, kunnen op andere manieren een belangrijke rol spelen in de Helderse gemeenschap. Iedereen doet mee en samen brengen we Den Helder tot bloei.

Financiering
Om deze investeringen te kunnen bekostigen in de huidige economische situatie, heeft het college gezocht naar financiële ruimte die zo weinig mogelijk nadelige gevolgen heeft. Die ruimte is gevonden in:

  • structurele ‘potjes’ die onbenut bleven
  • bestaande reserves
  • niet indexeren van subsidies. Verenigingen ontvangen even veel geld als voorgaande jaren. Niet meer, maar ook niet minder. Als verenigingen desondanks in de problemen komen, zoekt het college samen met hen naar een oplossing. Hiervoor is € 175.000 gereserveerd.
  • een ton bezuinigen op bewindvoering en sociale recherche. Dit  betekent niet dat fraudebestrijding minder aandacht krijgt. Het college wil er juist scherper op toezien dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt. Wel kan veel worden bespaard op bureaucratie en overlap in de uitbesteding van taken aan externe bureaus.

Gemeenteraad en inwoners betrekken bij keuzes
Voordat het college de begroting voor de jaren 2016 tot en met 2018 opstelt, wil het samen met de raad opnieuw bekijken welke zaken op lange termijn echt belangrijk zijn. Vervolgens wil het college de inwoners van Den Helder nadrukkelijk betrekken bij het maken van keuzes over de besteding van gemeenschapsgeld. De komende tijd wordt intensief gezocht naar vormen van participatie en samenwerking om dit mogelijk te maken. Ideeën zijn welkom!

Begroting in beeld
De begroting voor 2015 bestaat uit twaalf verschillende programma’s, zoals ‘Integrale veiligheid’, ‘Beheer openbare ruimte’ en ‘Onderwijs’. Per programma wordt in de begroting beschreven wat het college wil bereiken, wat het op dat gebied gaat doen en hoeveel dat gaat kosten.

De ‘taart’ verdeeld.
De gemeente ontvangt in 2015  in totaal ruim 181 miljoen van het Rijk. Dit is een groter bedrag dan we in voorgaande jaren ontvingen. Daar staat tegenover dat de gemeente met ingang van 2015 veel taken krijgt die voorheen bij het Rijk lagen. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de taken binnen het zogenaamde ‘Sociaal Domein’: jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het grootste deel van het gemeentegeld in 2015 (55%) wordt hieraan besteed.

Van het resterende geld gaat 10% naar het beheer van openbare ruimte, 8% naar algemeen bestuur en middelen en 6% naar integrale veiligheid. De programma’s Onderwijs & Jeugd en Cultuur nemen ieder 5% van het totaal beschikbare geld in beslag. Overige posten bedragen tussen de 1% en de 4% van het totaal beschikbare geld. Bij het programma ‘Milieu’ ziet u -1% staan. Dit betekent dat inspanningen op het gebied van milieu iets minder kosten dan de beschikbare financiële middelen. Het is dus niet zo dat we minder voor het milieu doen.

Meer weten?
De volledige programmabegroting voor 2015 en de tussenrapportage kunt u downloaden op www.denhelder.nl > Bestuur & Organisatie > Beleid. Deze stukken zijn op 15 september aan de raad gepresenteerd. De raad behandelt de stukken in november*.

*Zie voor exacte vergaderdata, agenda en tijden http://gemeenteraad.denhelder.nl

Geurt Visser, wethouder Financiën en Veiligheid
“Er is in Den Helder veel meer mogelijk dan men soms denkt, maar we kunnen elke euro maar één keer uitgeven, dus moeten we slimme keuzes maken. Daar gaan we voortaan de inwoners van Den Helder veel meer bij betrekken. Ik nodig iedereen die hierover in gesprek wil van harte uit om contact met mij op te nemen.”

Dirk Pastoor, wethouder Welbevinden
“Dat we in 2015 de subsidies niet verhogen, hoeft de bloei van sport, cultuur en dierenwelzijn in Den Helder niet in de weg te staan. Door nieuwe samenwerkingsvormen en combinaties kunnen we met dezelfde middelen meer bereiken. Juist in deze sectoren blinken mensen uit in het bedenken van creatieve oplossingen. Dat gaan we maximaal ondersteunen.”

 Jacqueline van Dongen, wethouder Stadsontwikkeling en –beheer
“Op het stadsbeheer is de afgelopen jaren herhaaldelijk de ‘kaasschaaf’ losgelaten. Daar stoppen we mee. Om Den Helder tot bloei te laten komen moeten we investeren in de aantrekkelijkheid van de stad. Als we een nieuwe manier van denken en werken omarmen, waarin we meer initiatieven van bewoners ondersteunen, is zelfs met beperkte middelen echt veel mogelijk, daar gaan we voor.”

Pieter Kos, wethouder Economische bloei
“Alle kansen liggen er om Den Helder tot bloei te brengen. ‘Wind op zee’ wordt hét speerpunt op en rond de zee- en luchthaven, uiteraard gecombineerd met de al stevige aanwezigheid van defensie, offshore, visserij en kennisinstituten. Daarnaast gaan we voor een detailhandel die zich weer ontwikkelt tot dé speler in de regio. Samen met ondernemers en inwoners gaan we de koppen bij elkaar steken en krachten bundelen. Moet je eens opletten wat er dan allemaal van de grond komt.”

Odd Wagner, wethouder Sociaal Domein
“De decentralisatie van taken in het Sociaal Domein betekent feitelijk dat inwoners meer zeggenschap krijgen over hun directe omgeving. We gaan werken met wijkteams die in rechtstreeks contact met bewoners  zorgvragen oplossen. Dat bespaart veel bureaucratische rompslomp en dus veel tijd en geld. We gaan dus efficiënter, maar vooral ook beter voor elkaar zorgen.”

Overgenomen van gemeente stadsnieuws pagina