Home » Beschouwing op de begroting voor 2022

Beschouwing op de begroting voor 2022

                                                           “Beschouwingen” 3 November 2021

De Stadspartij is zeer content met het gepresenteerde begrotingsresultaat. Een positief begrotingsresultaat ondanks de coronacrisis welke nog steeds, zij het in mindere mate, onze economie beheerst, verdiend onze oprechte complimenten. Naast het op orde hebben van de begroting blijven we gelukkig ook investeren in onze stad. Het kan natuurlijk altijd beter, maar dit resultaat staat. Wij zullen dan ook niet met moties en of amendementen komen.

Het fundamentele grondrecht op betaalbaar wonen staat in Nederland onder grote druk. Er zijn jarenlang te weinig betaalbare woningen gebouwd, waardoor er een te kort is ontstaan aan woningen voor starters en middeninkomens, aan betaalbare huur- en koopwoningen en aan woonvormen voor ouderen.  Investeren in nieuwe woningbouwprojecten is wat ons betreft dan ook een van de prioriteiten, waarbij er rekening gehouden moet worden met het gemiddeld inkomen binnen onze stad. Wij vragen het college in de overleggen hierover, rekening te houden met betaalbare woningen voor jong en oud en bescherming van de mensen die mogelijk moeten wijken voor nieuwbouw projecten.       

 Verder blijven wij aandacht vragen voor onze “oudere” kwetsbare wijken waarbij wij als gemeente wel een stapje meer kunnen en mogen doen v.w.b. het algehele straatbeeld. Goed voorbeeld, doet goed volgen.  De aanpak van huisjesmelkers en de zelfbewoningsplicht begint te leven zo merken wij vanuit de geluiden die tot ons komen vanuit de groep investeerders. Het is belangrijk dat er wat met de geluiden vanuit deze wijken wordt gedaan, Hoe jammer is het daarom dat het wijkplatform binnen de Linie niet meer functioneert en de wijkmanager voor vele bewoners onzichtbaar blijkt te zijn. Dit terwijl zo’n wijkplatform juist een plek kan zijn waar mensen bij elkaar kunnen komen en ideeën en plannen met elkaar kunnen worden bediscussieerd.

 

Al langere tijd zijn er grote zorgen over de situatie van de PoDH. Het is daarom goed dat er nu een uitgebreid onderzoek komt, waarna we op basis van de feiten, weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de toekomst van deze organisatie. Laten we ons wel realiseren dat wat er ook uit het onderzoek naar voren zal komen, veel van het werk wel moet worden uitgevoerd.  Een van de uitkomsten zou zo maar kunnen wezen dat de het beheer van een haven als die van Den Helder, met al zijn beperkingen eigenlijk een te grote  opgaven is voor een stad als Den Helder.

De stadspartij volgt met argusogen de ontwikkelingen en diensten van onze HVC en dan met namen het zgn. Diftar-systeem wat her en der in den landen al wordt ingevoerd. Wij zijn daar zeker geen voorstander van en zijn van mening dat als we de producenten van de overbodige verpakkingen niet aanpakken wij de kosten niet kunnen blijven verhalen op de burgers.

De Stadspartij is zich zeer wel bewust van de enorme opgave die er op ons afkomt v.w.b. de energietransitie en welke keuzes hierin gemaakt moeten gaan worden. Wij zijn van mening dat de Haagse politiek hierin kaders moet vaststellen en keuzes moet maken, waarna er op regionaal niveau beleid kan worden uitgerold en we versnippering tegen kunnen gaan. Uitgangspunt hierin moet zijn dat het betaalbaar blijft voor onze inwoners. Het is daarom een jammerlijke constatering dat het fout is gegaan met de oproep voor het aanvragen van de energie vouchers binnen onze stad. De huis aan huis verspreiding van de oproep hierover heeft gezorgd voor een rechtsongelijkheid, omdat tussen het moment dat de brief bij het eerste adres werd bezorgd en het laatste adres, meer dan twee weken heeft gezeten. Bij de laatste mensen werd de brief bezorgd, terwijl het geld al op was. Wij gaan er van uit dat mensen die nu buiten de boot zijn gevallen straks bij “nieuwe” regelingen alsnog kunnen worden gecompenseerd en laten we hopen dat we hier wel wat van geleerd hebben.

Binnen onze stadsgrenzen wordt momenteel het glasvezelnet uitgerold. Kan het college ons vertellen of er nog een naschouw komt m.b.t. de kwaliteit van de trottoirs zoals deze er op sommige plekken worden achtergelaten of wordt dit een extra kostenpost voor onze gemeente?

Meldingen over de trottoirs kunnen worden gedaan via de app “makkelijk melden”.  

Voorzitter en dan wil ik graag afsluiten met de onderbroeken van de directeur van Zeestad, ……………… of beter gezegd het uitzicht op de buiten hangende was bij de camperplaatsen waar hij zich mateloos aan stoorde. Met het aanstaande vertrek van directeur Zeestad zou het goed zijn als wij ons nog eens zouden willen beraden over het behoud van de camperplaatsen op Willemsoord, omdat dit in verhouding toch een van de grootste succesfactoren op Willemsoord is gebleken en de campers daar niemand in de weg staan, mits we het aantal plekken maar niet overschrijden!

Harrie van Dongen, fractievoorzitter Stadspartij Den Helder