Home » Algemene beschouwing Stadspartij Den Helder op begroting 2014-2018

Algemene beschouwing Stadspartij Den Helder op begroting 2014-2018

Voorzitter, bomen is zilver, planten is goud.

In een relatief korte tijd presenteert het college een begroting waarin wij die eerste nieuwe aanplant herkennen.
De Stadspartij Den Helder is realistisch genoeg om  te weten dat op zo’n korte termijn het niet mogelijk is om al de vernieuwingen, die wij graag willen, door te voeren.

Effectenindicatoren
Op bladzijde 15 van de begroting staan de effectenindicatoren. Helaas geeft dat nog op veel punten een slechte score. Met name die punten, waar het gaat over de inspraak en het serieus nemen van de burger, scoren laag.
Dit is nu één van die punten die de Stadspartij veranderd wil zien.
De burger is mondig en heeft ook heel goede ideeën over zijn eigen stad, misschien wel beter dan de duur ingehuurde projectbureaus van buiten af.
Samen ontwikkelen van je stad, dat geeft vertrouwen en draagvlak.

Beheer openbare ruimte
Hierbij is de ergernis nummer 1 het vele groen op plekken waar het niet hoort. Wij noemen zoiets onkruid. De eerste aanzet in de begroting  is gegeven door iets geld uit te trekken om in elk geval een aantal hoofdroutes door de stad aan te pakken.
Er moet meer gebeuren en de Stadspartij rekent daarbij ook op de burger zijn eigen verantwoordelijkheid. Hoe eenvoudig is het om het onkruid voor je eigen deur weg te halen.
Wij willen stimuleren dat buurten zich verenigen om met elkaar opruimdagen te houden.
Een andere manier om geld vrij te maken voor de openbare ruimte is het laten sponsoren van onderhoud van bijvoorbeeld rotondes. Is deze overweging binnen het college al eens gemaakt?

Stadshart
Het stadshart begint langzaam een transformatie te ondergaan.
De Stadspartij vindt dat ondernemers moeten ondernemen en dat de gemeente moet faciliteren.
De ondernemer is een zelfstandige die moet zorgen dat klanten in zijn winkel komen.
Deze moet iets bieden dat je niet op internet krijgt, te weten: een aantrekkelijke uitstraling, een gevarieerd aanbod, een vriendelijk woord en goede service.
Het verhuizen van winkels binnen het stadshart moet niet gaan leiden tot leegstand  in andere delen. Dit is slechts het verplaatsen van een probleem.
Partijen als Zeestad en Woningstichting moeten ook werk maken van invulling van leegkomende panden.
Het kan niet zo zijn dat zij ontwikkelen en de gemeente en de burgers met de nieuwe risico’s tot verloedering achterblijven.Het aantrekken van klanten is een taak van de middenstand zelf.
Als gemeente moeten wij zorgen dat de concurrentiepositie tussen de verschillende winkelcentra in onze gemeente eerlijk is. In dat kader past voor de Stadspartij het gratis parkeren in de binnen stad, maar veel minder het steunen van verkoop bevorderende activiteiten voor één van de winkelcentra.
In het kader van het parkeren willen wij de wethouder vragen om het probleem van het parkeren op het Bernhardplein als volgt op te lossen: het eerste uur laten betalen en het 2de en 3de uur gratis te maken.
Wij vertrouwen op de frisse inzet van dit college in samenwerking met instanties en de burger van onze stad. Want wij zijn de gemeente en de gemeente is van ons en niet van projectontwikkelaars.

Ruimtelijke ontwikkeling
Gelukkig staat er in de begroting dat we vraaggericht gaan bouwen en niet aanbod gericht.
Er staan veel nieuwe woningen leeg in Den Helder die niet verkocht kunnen worden en noodgedwongen dan maar verhuurd worden en zelfs dat kost moeite.
Er is dus duidelijk iets verkeerd gegaan de laatste jaren in de keuze van het type te bouwen huizen.
Den Helder vergrijst. Veel ouderen die een woning bezitten, willen die verkopen en daarna gaan wonen in een appartementengebouw of een grondgebonden woonlaag.
Wij zijn voor een compacter stadshart. Het creëren van nieuwe winkelruimten blijft ons zorgen baren. Omdat juist in het nieuw gecomprimeerde stadshart nog zo veel leegstand is.

Sociaal Domein
Wij staan voor een nieuwe fase waarin wij veel moeten leren en zelf de kosten moeten beheren.
En ja, er gaat vast wel iets mis, maar dat zijn dan de leermomenten.
Het zelfde werk of meer, maar wel met minder geld. Dat vergt inventiviteit van mensen die het moeten uitvoeren. Het ambtelijk apparaat en de zorgaanbieders, maar het vraagt ook aanpassingsvermogen van diegenen die zorg ontvangen.
Als gemeenteraad moeten wij al deze mensen niet voor de voeten lopen. Dat is niet onze taak.
Eisen die de raad moet stellen aan het college zijn naar de mening van de Stadspartij:

  • Een schrijnend geval lost u allereerst op
  • Vervolgens rapporteert u regelmatig over het aantal incidenten
  • U maakt zichtbaar of het een incident betrof en zo niet, welke structurele oplossing en of aanpassing het vraagt
  • U motiveert waarom u het ziet als een incident of waarom niet
  • En in het laatste geval welke vervolgmaatregelen het college neemt

In feite gaat de raad met het college een proces in, van leren op basis van de werkelijkheid. Op deze manier houden wij het college onder een gezonde druk.
Wij stellen onszelf als raad op deze manier steeds beter in staat om richting te geven in het sociale domein op hoofdpunten.
De Jeugdzorg loopt een iets ander traject. Bij deze zorg zal het jaar 2015 gebruikt worden om te zien hoe vanaf 2016 de jeugdzorg die zorg kan bieden die nodig is. 2015 zal dan ook een jaar worden waarin veel geluisterd moet worden naar de zorgaanbieders, maar ook naar de ouders en de zorgontvangers. Zij zijn de experts.
Gelukkig staan alle neuzen bij de 3 decentralisaties binnen de raad dezelfde kant op en wel: wie zorg echt nodig heeft moet die zorg op maat kunnen krijgen.

Economie
De economie in Den Helder ontwikkelt zich goed en dat is verheugend.
De Port of Den Helder en de daarbij behorende bedrijventerreinen ontwikkelen zich.
De samenwerking met Defensie verloopt voorspoedig. Het is een win, win situatie.
Meer kaderuimte is nodig en daarbij is ook het ontwikkelen van het regionaal haven gebonden bedrijventerrein Kooy-haven van groot belang. Deze plannen moeten, binnen afzienbare tijd, voor de groei van onze haven uitgevoerd worden.
In de hele verre toekomst komt dan misschien ook de uitbreiding van de haven in de NO richting nog in beeld.
Eerst doen wat nu haalbaar is en niet op alles in willen zetten en dan het deksel op de neus krijgen.

Financiën
De meer-jaren begroting is niet sluitend. Vergelijken wij deze, nu in behandeling zijnde begroting, met de eerst begroting van het vorige college, dan kun je tevreden zijn en respect uitspreken naar het huidige college. Ik mag u in herinnering roepen dat de meerjarenbegroting in 2011 begon met een tekort van € 5 ton, oplopend tot een tekort van ruim € 3,6 miljoen in 2014.
Het ziet er nu beter uit. De Stadspartij bedankt, het vorige college dat zij genoeg laaghangend fruit heeft overgelaten, waardoor de huidige meer-jaren begroting met een minder tekort van start gaat.
Hiermee zijn wij er nog lang niet, want ook dit college zal door moeten gaan met het terugdringen van de tekorten en in de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om de Helderse schatkist goed te bewaken.
Veel aandacht zullen wij moeten geven aan de risico’s binnen onze financiële garantstellingen en leningen. Zij kunnen grote invloed hebben op onze algemene financiën en daarmee op onze kwetsbaarheid. Afbouwen van garantstellingen en leningen, daar waar mogelijk, moet onderzocht worden. Nieuwe garantstellingen en leningen zullen door de Stadspartij kritisch bekeken worden.

Slot
Wij leven met elkaar in een heel mooi stukje Nederland en in een prachtige gemeente, daar moeten wij trots op zijn.
Wij hebben elkaar nodig om onze stad tot verdere bloei te brengen.