Schriftelijke vragen over terugdringen van kamerverhuur in de kwetsbare wijken

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 mei 2019 hebben het CDA, Beter voor Den Helder en de Stadspartij Den Helder een motie ingediend over het verder terugdringen van  kamerverhuur in de kwetsbare wijken. Wij hebben diverse keren informeel over deze problematiek gesproken, maar ook in commissieverband is dit onderwerp ruimschoots aan de orde geweest. Bewoners en gemeenteraadsleden zouden er dan toch van uit mogen gaan dat het college ook de afgesproken nullijn hanteert en aanvragen hiervoor zou afwijzen.

Het  is daarom zeer teleurstellend te constateren dat de kamerverhuur in een kwetsbare wijk als de Visbuurt in de tussentijd alleen maar is toegenomen en er nu weer een aanvraag lijkt te zijn gehonoreerd voor uitbreiding van DNOdoen aan de Zuidstraat. Bewoners mogen zich inmiddels hardop gaan afvragen wat de gemaakte afspraken in deze nog waard zijn als de wethouder hier geen halt toe roept.