Afgelopen raadsvergadering 19 maart 2019

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij de gebeurtenissen in Utrecht van vandaag en bij het overlijden van dhr. Antonius (Ton) Theodorus Cornelis Maria Nijpels, oud gemeenteraadslid van april 1998 tot maart 2006 voor AOV/Unie55+ en werd er een minuut stilte gehouden.

Mevrouw van Driesten (Seniorenpartij) heeft zich afgemeld.

Tijdens het vragenkwartiertje waren er drie partijen die hiervan gebruik maakten, nl:

  • D66 (Dhr. F. Klut) over de stand van zaken m.b.t. het overleg met het IVC; Wethouder Biersteker gaf aan dat er over ongeveer een maand duidelijkheid over komt.
  • BB (Mevr. Hamerslag) over Wijkgericht werken van m.n. artikelen in de media; Wethouder Biersteker gaf aan dat het stuk slechts bedoeld is om de raad te informeren en zal zeker naar de nogmaals ingestuurde vragen van BB kijken.
  • PVV (Dhr. Van Esdonk) over de financiële situatie van de gemeente en dan m.n. over de “ingeschatte” risico’s; Wethouder Visser geeft aan dat de risico’s al zijn meegenomen in de begroting en is niet van plan om een extra nota hierover te schrijven.

Agendapunt 6 ging over het voorstel tot het benoemen van een voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Met unanieme stemmen werd mevr. Liszt (GB) benoemd tot voorzitter.

De agendapunten 7 t/m 11 en 13 werden met unanieme stemmen aangenomen en gingen over:

  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus;
  • Zienswijze Kadernota 2020-2024 gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensus;
  • Ontwikkelplan Koningstraat – Spoorstraat;
  • Actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof,
  • Voorstel tot het vaststellen van werkafspraken in aanvulling op het Beleidskader Verbonden partijen en
  • Zienswijze Kadernota 2019 Gemeenschappelijke Regeling Kop van Noord-Holland

Bij agendapunt 12 (Budgetovereenkomst subsidie Stichting Museumhaven Willemsoord 2019-2020) had de PVV een motie ingediend over het (langdurig) verlengen van de budgetovereenkomst met Museumhaven Willemsoord om zodoende te borgen dat de gemeente zich zou blijven inzetten voor het maritieme erfgoed in Den Helder. Wethouder Keur antwoordde dat het college deze motie ontraadt, omdat er goede afspraken bestaan en er dan regelmatig een toets moment is die aangeeft of de prestatieovereenkomst en dus ook het ambitieniveau, naar boven of beneden, moet worden bijgesteld. In antwoord gaven PVDA, VVD en CDA aan dat dit wenselijk is.

Tijdens de stemming stemden alleen de PVV, GL en BB voor de motie. De motie werd verworpen met 25 stemmen tegen.

Het hoofdvoorstel werd met unanieme stemmen aangenomen.

Bij het laatste agendapunt, AP 14, Begroting Veilig Thuis 2019 had de fractie van GroenLinks, een amendement ingediend welke was medeondertekend door D66, CDA en GB. Het amendement was in de commissie al aangekondigd en ging m.n. over de financiering van de eenmalige bijdrage t.b.v. risico’s en ontwikkelopgave Veilig Thuis. In plaats van deze uit de reserve Sociaal Domein te halen, deze ten laste te leggen van het jeugd- en WMO-budget.
Tijdens de stemming over dit amendement stemden alleen twee leden van BVDH tegen. SPDH heeft voor gestemd, omdat zij voorstander zijn van een transparant financieel beleid. Bij een evaluatie van de uitgaven, moet het duidelijk zijn welk geld waaraan is uitgegeven. Het amendement werd aangenomen.

Het hoofdvoorstel werd met unanieme stemmen aangenomen.

Met dank aan Frank Loman