Raadsvergadering 7 november 2018

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij de verjaardag van het raadslid voor Gemeente Belangen (GB) Mevr. Nancy List. Verder gaf de voorzitter aan dat mochten er amendementen of moties in stemming komen over het vogelasiel of over het Community College de raadsleden Ilse Kootkar (SenP/Vogelasiel) en Marije Boessenkool (GL/Community College) niet mee zullen stemmen. Dhr. Carlo Assorgia (BVDH) is gedurende deze vergadering afwezig.

De raadsvergadering stond voornamelijk in het teken van de Begroting 2019 en was het vervolg van de vergadering van woensdag 31 oktober jongstleden. De woordvoerders van alle partijen mochten om beurten aangeven (2e ronde) wat ze vonden van de gegeven antwoorden van de betreffende wethouders en konden aangeven of ze eventueel één of meerdere amendementen en/of moties gaan indienen.

De boodschap van de coalitiepartners was voornamelijk dat vanwege het feit dat er bezuinigd moest worden het wel treurig is maar noodzakelijk en dat iedereen nog door de zure appel heen moet bijten maar dat er ook positieve kanten aan het coalitieakkoord zitten. De boodschap van de oppositie was zoals verwacht precies het tegenovergestelde, waarbij voornamelijk werd geageerd tegen de vele (kleine) bezuinigingen op (sociale) organisaties en instellingen.

Het aantal ingediende amendementen (30) en moties (15) welke door de diverse fracties werd ingediend was erg groot. Sommigen waren echter bijna identiek aan elkaar. Na beantwoording van vragen en een preadvies van de wethouders werden sommige amendementen ingetrokken en werd de vergadering geschorst voor het diner.

Na de schorsing konden de fractievoorzitters van de diverse partijen aangeven of ze hun ingediende amendementen al dan niet introkken. Er bleven uiteindelijk nog 15 amendementen over die daaropvolgend in stemming werden gebracht. Van de 16 in stemming gebrachte amendementen werden er slecht 3 met unanieme stemmen en 1 met 26 voor en 4 tegen, waaronder de Stadspartij/mevr. Pater/dhr. Bazen, aangenomen; dit waren:

  • 12 Schrappen bezuiniging Community College (29 voor, 0 tegen);
  • 17 Schrappen bezuiniging deskundigheidsbevordering (30 voor, 0 tegen);
  • 19 Verhoging subsidie LOS,  dekking vanuit de post nader in te vullen beleid (26 voor, 4 tegen en
  • 27 Schrappen bezuinigingen op sportverenigingen (30 voor, 0 tegen).

Na deze amendementen werd het agendapunt 6, voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2019, in stelling gebracht en met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Ook de Stadspartij Den Helder heeft hiermee ingestemd.

Er bleven ook nog 5 van de 15 ingediende moties over die het echter geen van allen haalden tijdens de stemmingen.

Bleven alleen nog de agendapunten 7 t/m 13 over, die allen te maken hadden met het vaststellen van de diverse belastingverordeningen, zoals leges, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting e.d. Deze werden allen, al dan niet unaniem, met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Als afsluiting werd dhr. Frans Klut (D66) uitgenodigd om als nestor de gehele raad toe te spreken over de komende raadsperiode en de eerste begroting van deze gemeenteraad.

De gehele vergadering en uitslagen van stemmingen is hier na te kijken
Alle algemene beschouwingen van vorige week woensdag zijn hier te downloaden

Met dank aan Frank Loman