Raadsvergadering 24 september 2018

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij het overlijden van dhr. Roelof Marten (Roel) Laning, oud gemeenteraadslid en wethouder voor het CDA en werd er een minuut stilte gehouden.

De raadsvergadering stond o.a. in het teken van de installatie van 7 nieuwe raadsleden (VVD/PVDA/BB/CU/GB/Sen. P en SPDH) en benoemingen voor diverse raadscommissies omdat een aantal raadsleden de functie van wethouder aanvaard hadden.

De grondexploitatie Doggerswijk West is afgesloten met een financieel voordeel. Een gedeelte gaat verhuurd worden voor de realisatie van een zonnepark. Er werd ook gevraagd om een omgevingsvergunning voor zonnepark Kooypunt. Wij hebben voorgestemd voor beide raadsvoorstellen in het kader van duurzaamheid,

Wij hebben het voorstel dat een paspoort tegenwoordig opgestuurd kan worden ook gesteund. Want gemak dient de mens. Je moet er echter wel meer voor betalen als je het op deze manier wil.

Het vergroten van de inzet vanuit het programma “Gebiedsgericht werken” moet leiden tot het op een hoger plan brengen van buurten. Er waren twee amendementen ingediend, waarvan er één na debat werd ingetrokken Als stadspartij hadden wij er ook één ingediend omdat wij niet overtuigd waren of er wel voldoende mankracht en financiën voor beschikbaar zijn. Ons amendement heeft het na stemming niet gehaald, waarna wij als stadspartij tegen dit voorstel hebben gestemd.

Het voorstel over het “regionale nota bodembeheer” bevatte veel leeswerk. Het ging uiteindelijk over het gebruik van grond en baggerspecie in een bepaald gebied. Het bevat o.a. een overzicht van bodemkwaliteit als middel om beleid te kunnen uitvoeren om de kwaliteit van de bodem en de functie van een gebied op elkaar af te stemmen. Na onbeantwoorde vragen van het CDA is besloten dit agendapunt van de agenda te verwijderen en het te agenderen voor de volgende vergadering.

Een tweetal verordeningen, om het werk in de raad en de diverse commissies te stroomlijnen werd, na behandeling van diverse amendementen van o.a. Behoorlijk Bestuur, VVD en Groen Links, vastgesteld. Een derde verordening hierover is niet vastgesteld omdat bij een amendement van Groen Links de stemming staakte en deze verordening is geagendeerd voor de volgende vergadering.

Na de reguliere agendapunten volgden er nog drie ingediende moties, namelijk:

Kinderpardon, ingediend door de Christen Unie; Deze motie werd met 20 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Tegen waren VVD, PVV, GB, BB en twee leden van BVDH;
Huisvesting seizoenarbeiders, ingediend door het CDA; Deze motie werd met 24 stemmen voor en 6 tegen eveneens aangenomen. Tegen waren PVV, PVDA, GB en GL;
Geluidsoverlast warmtepompen, ingediend door de Stadspartij Den Helder. Na reactie van betreffende wethouder (R. Duynker) en de nog te behandelen APV is besloten om de motie in te trekken.

 

Met dank aan Frank

Voor wie het horen of zien wil. Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt deze raadsvergadering ook beluisteren op: https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/24-september/19:30