Eerst een onderzoek naar mogelijke overbelasting wijk Oud Den Helder

In de wijk Oud Den Helder wordt bovenmatige overlast ervaren door de wijkbewoners ten gevolge van onder andere GGZ-cliënten welke er begeleid wonen. De Stadspartij en ander politieke partijen worden hierover  door de wijkbewoners op gewezen en is een brief van enkele bewoners doorgeleid naar de burgemeester. De gemeente is inmiddels zoals bekend een gesprek met de wijk gestart, gezamenlijk met betrokken zorg- en handhavingsorganisaties.

Nu het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft voorgenomen om zestien minderjarige vluchtelingen in het voormalige Triade-gebouw aan de Jacob van Heemskerckstraat onder te brengen zal de druk op de wijk toenemen. De Stadspartij Den Helder vindt dit, ook samen, met de andere coalitie partijen niet wenselijk.

Gelet op de ervaren belasting van de wijk Oud Den Helder vragen wij het college om met het COA in overleg te treden, zodat er eerst onderzoek gedaan kan worden naar de ervaren druk op de wijk en de overlast die daarbij wordt ervaren door de wijkbewoners, met als doel de noodzakelijke beheersmaatregelen en afspraken te maken met de wijk, alvorens het COA in dit proces een volgende stap maakt.

De motie