Wethouder Kos gaat los

Sociale innovatie voor gelukkiger inwoners

Wethouder van de Stadspartij Den Helder en van het sociaal Domein Pieter Kos heeft samen met zijn ambtenaren de wind eronder.

Het sociaal domein is goed op weg om de gedecentraliseerde zorgtaken in de Helderse samenleving een plaats te geven. Om dat de komende jaren te versnellen is er een plan van aanpak sociale innovatie gemaakt. De komende maanden wordt dit plan met inwoners, buurthuizen, culturele- en sportverenigingen en (zorg)instellingen verder gebracht naar concrete pilots op drie terreinen.

De doelstelling van dit plan van aanpak is om de inwoners van de stad nader te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden in de zorg en ondersteuning die de gemeente biedt. Door die zorg meer in de al vertrouwde omgeving plaats te laten vinden en door ondersteuning te geven met zo min mogelijk regels en dwang. En door vertrouwen als uitgangspunt te nemen.

Uiteindelijk moeten deze pilots zorgen voor inwoners die zich gelukkiger voelen en sterk genoeg zijn om zelfredzaam te zijn en gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving.

De pilots starten op de terreinen:

– Sociale activering en de bevordering van inkomen en werkgelegenheid door minder regels en werken vanuit vertrouwen, bijvoorbeeld bij de verlening van bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand;

– Vermaatschappelijking van de zorg door de inrichting van een alternatieve zorgstructuur, binnen de vertrouwde omgeving van inwoners en minder binnen de muren van een zorginstelling;

-Onderwijs, door aan te sluiten op het project “Lessen in geluk” op scholen in Den Helder.

In de pilots wordt geëxperimenteerd met andere manieren van werken en denken. Door middel van ontdekkend leren krijgt de transformatie van het sociaal domein steeds meer gestalte. Wethouder Pieter Kos: “Door niet vanuit het stadhuis te bedenken wat de inhoud van de pilots precies moet zijn, geven we de stad ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Wat moeten wij als overheid anders doen om beter aan te sluiten op de bestaande veranderingen en bestaande initiatieven in de stad, is hierbij een terugkerende vraag. De overheid participeert in de dagelijkse werkelijkheid van inwoners in plaats van andersom.”