Zo vroeg als mogelijk inspreken! Betrokken vanaf het begin!

Inspraak of betrokkenheid bij besluitvorming? Wanneer heeft ’t het meest effect?
Mensen die wat willen inbrengen zorgen dat ze er als de kippen bij zijn! Zo vroeg mogelijk!
De gemeente moet de burger, instellingen en bedrijven op de hoogte stelt van wat er gaande is in een zo vroeg mogelijk stadium! Dat is open en transparant.

 

De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten dat inspraak in de raad moet. Het enige steekhoudende argument was, dat dit wel het enige moment is dat de gehele raad kan worden toegesproken. Hier heeft de Stadspartij Den Helder geen moeite mee. Gezien onderstaande uitleg van de nieuwe werkwijze, is het voor de betrokken insprekers wél beter om vóór de besluitvormende fase (de raadsvergadering) hun mening en advies en input te geven, zodat deze meegenomen kan worden in de besluitvorming in de raad. Zo kom je tot gedragen besluitvorming.
Inspraak op het laatste moment is volgens ons geen inspraak meer.

Vanaf januari  2016 gaan we naar een andere uitwerking van het BOB-systeem.
BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.
Het BOB-systeem wat we in Den Helder hanteren krijgt  een 3-wekelijkse cyclus waarbij zaken die op de agenda komen al vooraf bekend moeten zijn bij burgers, instellingen en bedrijven.

  • De eerste “beeldvormende” week vindt er een commissievergadering plaats op de maandag.
    De maandag is het volgens de Stadspartij Den Helder de eerste de beste gelegenheid om in te spreken. De rest van de week kan nog gebruikt worden voor beeldvorming of zelfs oordeelsvorming door afspraken te maken met partijen.
  • De tweede “oordeelsvormende” weekop maandag geeft de partijen kans om met hun raads- en commissieleden open te staan voor eventuele verdere uitdieping op het Stadhuis of ergens anders. De rest van de tweede week kan door raads- en commissieleden ook gebruikt worden om verdere informatie in te winnen om een oordeel te vormen. Tevens kunnen aanpassingen gedaan worden op voorstellen. Als dit nog niet voldoende tijd geeft om een oordeel te vormen of als er nieuwe informatie is kan in een volgende commissie wederom over een onderwerp gepraat worden en is er wéér inspraak mogelijk.
  • De derde “besluitvormende” week is de gemeenteraad bijeen op maandag. Stukken die besluitrijp zijn worden afgestemd. Dan wordt over sommige onderwerpen nog gedebatteerd door raadsleden, met argumenten en partijstandpunten. Raadsleden zijn dan voorzien van voldoende kennis van het onderwerp. Iedere partij heeft zijn eigen kleur en soms moeten er vervelende keuzes worden gemaakt.

Het verzamelen van argumenten, voor en tegen komen volgens de Stadspartij Den Helder beter tot hun recht in de beeldvormende- en oordeelsvormende fase.

De Stadspartij Den Helder vindt dat gedegen besluitvorming het beste tot zijn recht komt als er zo vroeg mogelijk ingesproken en meegedaan wordt.

Veel Beter Voor Den Helder, haar inwoners, instellingen en bedrijven.