Nieuw bestuursakkoord in Den Helder

Den Helder – 23 september 2015 –  Den Helder móet verder en Den Helder gáát verder

Vol vertrouwen presenteren de fracties van de Stadspartij Den Helder, VVD, D66, CDA en PvdA hun zojuist ondertekende nieuwe bestuursakkoord. In dit akkoord leggen zij de nadruk op vraagstukken die niet langer op een oplossing kunnen wachten. De partijen zijn doordrongen van de urgentie om een breed gedragen en stabiel stadsbestuur te vormen. Den Helder móet verder en Den Helder gáát verder.

“Den Helder heeft het afgelopen jaar op een aantal belangrijke terreinen tijd verloren. Een aantal dossiers verlangt op korte termijn duidelijkheid van het stadsbestuur. Nog deze raadsperiode nemen wij in ieder geval besluiten over de volgende onderwerpen:

Een structureel sluitende begroting
De meerjarenbegroting laat momenteel een structureel tekort zien van ongeveer 2,5 miljoen euro. We moeten dus bezuinigen en/of onze inkomsten verhogen. Het college werkt nog vóór de begrotingsbehandeling dit jaar een voorstel uit. Daarin kijken we breed en pragmatisch naar oplossingen. Alle beleidsvelden komen aan bod. Een globaal overzicht van de zoekrichtingen vindt u in het bestuursakkoord. Voor de inwoners van Den Helder maken we de begroting deze raadsperiode op internet inzichtelijk en begrijpelijk via een begrotings-app.

Reikwijdte en omvang van de taakinvulling sociaal domein
Vergeleken met andere gemeenten zijn er in Den Helder meer mensen aangewezen op hulp van anderen of de overheid. Wij zijn ons daarvan bewust en dit gegeven vormt de basis van ons handelen op dit terrein. Iedereen die dat nodig heeft kan hulp en ondersteuning krijgen. Extra inzet op het signaleren en voorkomen van problemen is erg belangrijk. Begin 2016 maken we een visie op het sociaal domein, waarin we de Helderse aanpak goed onderbouwd beschrijven. Het geld dat we van het Rijk krijgen voor deze taken, bepaalt hoeveel we er aan uitgeven. Om voorbereid te zijn op de toekomst creëren we een buffer.

Tempo en richting van de ontwikkeling van het stadshart
We willen het stadshart verder versterken en ontwikkelen tot een gebied waar mensen graag komen en verblijven. Het ambitiedocument ‘Stadshart, Huiskamer van onze stad blijft het vertrekpunt voor onze aanpak. De ontwikkeling van Willemsoord en het Stationsgebied krijgen prioriteit.

  • Willemsoord krijgt het karakter van een centraal uitgaanscentrum met horeca, theater en museale voorzieningen.
  • Nog dit jaar leggen we aan de gemeenteraad gebruiksmogelijkheden van het voormalige postkantoor voor.
  • De in 2015 ingevoerde parkeermaatregelen blijven in 2016 van kracht. De raad krijgt vóór de kadernota 2016 een voorstel over de financiering van de parkeermaatregelen. Er komt een herziening van de Parkeervisie, waarin we de evaluatie van de maatregelen én de financiering meenemen.

Subsidiebeleid
Onze beleidsdoelstellingen realiseren we onder meer door het verlenen van subsidies. Het gemeentelijk subsidiebeleid is verouderd en wordt snel herzien. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het behalen van doelen en effectiviteit van de activiteiten bepalend. De cultuurnota wordt ook herzien.

Wonen en leefomgeving
Iedereen die dat wil (en vooral de jongeren) moet in Den Helder een betaalbaar huis kunnen vinden en zich in Den Helder thuis voelen. In dit najaar verschijnt een nieuwe Woonvisie. Hierin staat hoe Den Helder een aantrekkelijke woongemeente kan blijven met een goed functionerende woningmarkt.

Het onderhoud van de openbare ruimte gaat uit van veiligheid in een aanvaardbare beeldkwaliteit. Bewoners krijgen meer zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor het beheer van hun eigen leefomgeving. Samen met hen gaan we op zoek naar vernieuwende manieren om dit op te pakken.

We willen de betrokkenheid van inwoners vergroten door als organisatie en bestuur zelf omgevingsbewust en servicegericht te werken. We gaan onze inwoners stimuleren constructief mee te denken over oplossingen die bijdragen aan goed, gezond en veilig leven in Den Helder. We gaan door met het werken met wijkwethouders.

 Werken
Het stadshart met zijn winkels, Julianadorp met zijn toerisme, de haven en de luchthaven blijven bepalend voor de stedelijke en sociaaleconomische structuur en ontwikkeling van Den Helder. Het aantal toeristen dat dat onze gemeente bezoekt, moet groeien in alle seizoenen. Het college presenteert in 2016 een plan van aanpak voor de ontwikkeling van Den Helder als toeristische bestemming, inclusief zorgtoerisme en promotie.

Om het voor ondernemers en bedrijven aantrekkelijker te maken om zich hier te vestigen, maken we de regels eenvoudiger, verlichten we de lasten en stellen we een gids aan.

Onze haven en luchthaven zijn uniek en van strategisch belang voor de regionale economie en werkgelegenheid. We blijven stevig inzetten op investeren in infrastructuur, zowel in kaderuimte als in bereikbaarheid. Ook maken we ons sterk voor de vestiging van opleidingen en het creëren van werk in de maritieme sector en in nieuwe technologieën. We kijken opnieuw naar uitbreiding van de haven in noordoostelijke richting.

Stadhuis
Van de ambtelijke organisatie verwachten wij een open blik en vernieuwende werkwijze. Daarbij horen moderne voorzieningen en goede huisvesting. Nog dit jaar krijgt de raad een voorstel met een doorrekening van vier mogelijkheden:

  1. Verbouw huidige stadhuis
  2. Nieuwbouw op locatie van voormalige schouwburg
  3. Nieuwbouw op Willemsoord
  4. Nieuwbouw op de locatie van voorheen Huize Tijdverdrijf

Alle scenario’s hebben als uitgangspunten: een sober, doelmatig en duurzaam ontwerp, de laagst mogelijke investeringskosten en exploiteerbaar binnen de bestaande huisvestingslasten. De raad neemt in 2016 een besluit, waarna we in 2017 beginnen met de voorbereiding van de uitvoering.

Portefeuilleverdeling en kandidaat-wethouders
Namens de Stadspartij Den Helder

  • Jacqueline van Dongen: Ruimtelijke ordening, wonen, openbare ruimte, burgerparticipatie, wijkgericht werken, milieu, verkeer en vervoer.
  • Pieter Kos: Sociaal domein, integratie, maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid