Het dilemma (algemene beschouwing 2015)

Vorig jaar begon de algemene beschouwing van de Stadspartij Den Helder met:
Bomen is zilver, planten is goud.
Inmiddels groeien de bomen niet meer tot in de hemel en ligt het geld niet voor het oprapen.
Een terugtrekkende rijksoverheid laat de lokale overheid het werk doen maar dan wel met minder geld. Zo ontstaan dilemma’s voor de lokale politiek.

Wij willen heel veel, lopen over van ambities. Wij willen wat wij hebben niet opgeven.
Nee, wij willen nog meer:

  • Betere sociale voorzieningen voor die mensen die, om welke reden dan ook , niet optimaal mee kunnen komen in onze maatschappij.
  • Meer en betere zorg voor mensen die zorg nodig hebben
  • Een mooi Stadshart met gratis parkeren
  • Schone straten
  • Goede groenvoorzieningen
  • Cultuur en sport
  • En nog veel meer

Hoe doen wij dat allemaal met minder geld?
Een dilemma van de lokale politiek.

Er heerst een krimpende financiële wind, dat betekent dat de zeilen aangehaald moeten worden en de vaart wat zal afnemen en je niet alles kunt doen wat je graag zou willen doen.
Er wordt dan snel geroepen: “kiezersbedrog”.
Geld dat er niet is, kan niet uitgegeven worden. Het lijkt dat de economie aantrekt, maar om daar nu direct een voorschot op te nemen is voor de Stadspartij Den Helder niet aan de orde.
Wij kunnen beter achteraf een meevaller hebben, dan geld uitgegeven te hebben dat er uiteindelijk niet komt.
Voorzitter, ik geef een voorbeeld: ik wil graag op vakantie naar een ver land en het wordt een dure reis. Ik heb er voor gespaard. Net voor ik ga boeken begeeft mijn auto het, die heb ik voor mijn werk nodig. Ik moet nu kiezen, ga ik op vakantie naar dat verre land of koop ik een nieuwe auto en ga ik niet op vakantie.
Het dilemma van de gewone man op straat.
Zo gaat het in het groot ook in politiek keuzes maken.
Een dilemma van lokale politiek.

 

Sociaal Domein
Voor de Stadspartij Den Helder betekent dit dat wij ons houden aan ons verkiezingsprogramma. Dus niet meer uitgeven dan dat er via de rijksoverheid aan financiën geboden wordt.
De bezuiniging voor Den Helder op Sociaal Domein van € 6 miljoen zal dan ook gevonden moeten worden in betere en slimmere samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld. Zoeken naar bezuinigingen binnen de organisaties van de verschillende contractanten.
Wij zullen met elkaar als gemeente en de zorgaanbieders moeten komen tot een sluitend systeem waarbij wij kunnen komen tot een vroege signalering van menselijk leed, zodat er eerder ingegrepen en begeleid kan worden.
Wij zijn als Stadspartij Den Helder blij dat er een financiële buffer wordt gemaakt voor het Sociaal Domein om eventuele overschrijdingen van de kosten te kunnen opvangen in de eerste jaren.

Stadshart
Je ziet het Stadshart compacter en mooier worden met dank aan Zeestad, de Woningstichting Den Helder en de particuliere ondernemers.
De nog steeds toenemende leegstand baart ons zorgen.
Ook in het Stadshart zullen wij moeten kijken of het zuiniger kan. Moet er altijd voor een dure oplossing gekozen worden of kan het misschien ook iets minder.
De Stationslocatie wordt opnieuw ingericht.
Wij zijn blij met de inspraakavonden rond dit gebied waarbij de bevolking aan de voorkant van het proces zijn zienswijze mag geven. Ook bij andere projecten in de gemeente is van deze manier van werken gebruikgemaakt.
Het moet mooi worden rond het stationsgebied als entree voor de huiskamer van de stad. Wat betreft de Stadspartij Den Helder hoeft de verkeerssituatie rond het station niet wezenlijk gewijzigd te worden. Het maakt zo’n project onnodig duur. Het geld voor zo’n verkeersaanpassing kunnen wij dan elders in het stadshart of de stad inzetten.
Wij hebben en gaan nog vele miljoenen in het Stadshart investeren. Dat betekent dat je ook moet zorgen dat het voor het winkelende publiek aantrekkelijk is om langer in het Stadshart te verblijven. Eén van de mogelijkheden is voor de Stadspartij Den Helder zorgen voor zoveel mogelijk gratis parkeren. Daar zal een financiële oplossing voor gevonden moeten worden, wil je alle miljoenen die in het Stadshart gepompt zijn optimaal rendabel maken.
Een dilemma van de lokale politiek.
De Nuon-gelden die in de Strategische Visie zijn gestopt, beginnen aardig op te raken. Om deze pot weer wat volume te geven zullen wij meevallers vanuit Den Haag voor een deel weer in deze pot van de Strategische Visie moeten laten vloeien. Op deze manier houden wij voor onze stad de mogelijkheid om ons verder te ontwikkelen.

Economie
De Stadspartij Den Helder ziet de economie als de motor voor de ontwikkeling van een stad en haar regio.
Die economie is goed voor de werkgelegenheid en het onderwijs.
Over het onderwijs zullen wij een motie indienen over stageplaatsen bij de gemeente.
De economie van Den Helder heeft verschillende takken die allemaal belangrijk zijn.
Defensie, detailhandel, toerisme, bedrijfsleven, het bollengebied, dienstverlening en de Port of Den Helder.
Voor als nog lijkt het met deze takken nog goed te gaan.
Er is vanuit het Rijk weer meer aandacht voor defensie. De detailhandel stagneert iets. Het toerisme is nog een potentiele groeier toch laten wij hier heel veel geld liggen in de sfeer van de toeristen belasting. Wij zullen hiervoor met een motie komen. De bedrijfsterreinen worden voller.
De Port of Den Helder maakt nog groei door, maar zal wat de Stadspartij Den Helder betreft, de blik moeten verruimen en zoeken naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden van taken. Het wordt steeds duidelijker dat olie en gas op de Noordzee eindig is. voor ons als partij is de vraag of de wind energie voldoende is als vervanger van de olie en gas.
Zie ook hier een dilemma van lokale politiek.

Cultuur en recreatie
Het welzijn van de burgers van Den Helder vindt onder andere plaats door zich te kunnen ontspannen. De gemeente faciliteert vele culturele instellingen en sportverenigingen. Dat is een goede zaak en dat moet zo blijven. Wel zal kritisch gekeken worden naar wat een vereniging of instelling doet met de geboden mogelijkheden van de gemeente in de vorm van subsidies. Heeft een vereniging  nog genoeg potentie om te overleven of is fuseren met een andere vereniging een betere oplossing om zo als nieuwe sterke vereniging door te gaan.
De grote subsidie trekkers als schouwburg, Triade en de bibliotheek moeten meer samenwerken en zo de kosten reduceren dat levert in 2019 € 4 ton op. Het zijn allemaal zoekrichtingen waarnaar in de komende jaren gekeken moet worden.
Er zullen ook hier keuzes gemaakt moeten worden.
Weer een dilemma van de lokale politiek

Tot slot
Wij zullen met elkaar als raad, ook in tijden dat het wat minder gaat, het belang van onze burgers en onze stad voorop moeten zetten.
Zorgvuldig omspringen met de financiële mogelijkheden die wij hebben.
Wij zullen dat met elkaar als raad moeten doen.
Onze dilemma’s benoemen en durven knopen door te hakken, ook al valt ons dat zwaar.